Mayfly Cottage by Stiff + Trevillion, UK

Mayfly Cottage by Stiff + Trevillion, UK

..