House in Kosai

Japan

Hair Salon

Japan

Floating House Ogasa

Japan